Referat af Generalforsamling d. 28/4-2022

Referat af generalforsamling torsdag d. 28/4-2022 

 

Fremmødte: Bestyrelsen ( 3 stk. ) samt 7 grundejere. 

 

 

 

1. Valg af dirigent: 

 

Da der ikke var så mange der var mødt op, valgte vi at gennemføre Generalforsamlingen, uden dirigent – det blev ud fra foreningens vedtægter konstateret, at generalforsamlingen var rettidigt indkaldt. 

 

2. Bestyrelsens beretning ved formand Fritz Christensen: 

 

Med henvisning til force majeure i forbindelse med COVID-19 forsamlings-restriktioner var det desværre ikke muligt at overholde foreningens vedtægter i 2020 og 2021 omkring afholdelse af generalforsamling, dog er der udarbejdet regnskaber og beretningen for de respektive år. 

2021 var det kendetegnende at specielt første halvår var der begrænsede muligheder for bestyrelsens arbejde, dog blev administrative rutiner samt vedligeholdelse af fællesarealer gennemført normalt – som et nyt tiltag blev der påbegyndt bekæmpelse af muldvarper på engarealet. 

Desværre blev bestyrelsen også reduceret, da næstformand samt et bestyrelsesmedlem måtte fratræde pga. sygdom, hvilket også blev pointeret som kritisk i forbindelse med indkaldelse til nærværende generalforsamling. 

 

3. Fremlæggelse af regnskab ved Fritz Christensen: 

 

Regnskab for 2021 er afstemt med kontoudtog fra bank, men der er udestående kontingent fra såvel 20 /21, som vi ikke har fået rykket på, og dette skal naturligvis gøres – generalforsamlingen godkendte betinget regnskabet mod, at bestyrelsen inden for 3 mdr. kommer med et revideret og af revisorerne godkendt regnskab. 

 

4. Valg af bestyrelsesmedlemmer: 

 

Fritz Christensen - genvalgt 

Jan Bodin - genvalgt 

Pia Winklers BergBruun – nyvalgt 

Gunner Hansen - nyvalgt 

Pia Tingleff – genvalgt 

 

Camilla Andersen og Sarah Westergaard blev valgt til suppleanter. 

 

 

 

5. Valg af Revisorer 

 

Jens Petersen og Allan Malm blev genvalgt 

 

6. Forslag fra medlemmer og bestyrelse 

 

Tidligere forslag omkring udbygning af legeplads specifikt med gynge samt reparation / vedligeholdelse af eksisterende legeredskaber blev drøftet. 

 

 

7. Eventuelt 

 

Fremlagte budget for 2023 med en kontingentstigning fra kr. 1200,- årligt til kr. 1300,- årligt blev taget til efterretning af generalforsamlingen, dog anbefalede generalforsamlingen en kontingentforhøjelse til kr. 1.500,-, hvilket blev vedtaget. 

Pengene skal hensættes til stisystemet, vedligeholdelse af fællesarealer, udvidelse af legeplads og forhøjede udgifter generelt. 

 

Vedr. spørgeskema i forbindelse med ejendomshandel anbefales en stigning af gebyr til ejendomsmægler fra nuværende kr. 100,- 

 

 

Bestyrelsen takker for en hyggelig aften og takker specielt dem, der valgt at træde ind i bestyrelsen.

Generalforsamling 2022

Der er Generalforsamling i Grundejerforeningen Torsdag. d 14. april kl. 19.00.

Mødet afholdes på Bavnskolen i pedelkantinen.

Der vil blive serveret lidt til maven og ganen.

 

Vel mødt.

Bestyrelsen.

 

Generalforsamling 2018

Hermed indkaldes til generalforsamling

Onsdag d. 25. April 2018 kl.19.30 I Bavneskolens Aula/teknikrum.

Der vil blive serveret lidt ost og rødvin m.m.

Dagsorden:

1.   Valg af Dirigent

2..  Bestyrelsens beretning om foreningens virke i det forløbne år.

3.  Fremlæggelse af regnskab i revideret stand til godkendelse    samt budget for år 2019.

4.  Valg af medlemmer til bestyrelsen og suppleanter til disse.

5.  Valg af revisorer.

6.  Forslag fra bestyrelse og medlemmer.

7.  Eventuelt.

ad.3  Regnskab er vedlagt

ad.4  Følgende medlemmer er på valg:                                        

Stig Israelsen      Modtager genvalg                                                   

Fritz Christensen   Modtager genvalg                                                    

ad.5  Jan bodin og Jens Petersen er begge på valg.     Begge modtager genvalg

ad.6  Forslag vedlagt.

Vel mødt..... Bestyrelsen.

Generalforsamling 2017

Hermed indkaldes til generalforsamling

Onsdag d. 26. April 2017 kl.19.30 I Bavneskolens skolekøkken.

Der vil blive serveret lidt ost og rødvin m.m.

Dagsorden:

1.   Valg af Dirigent

2..  Bestyrelsens beretning om foreningens virke i det forløbne år.

3.  Fremlæggelse af regnskab i revideret stand til godkendelse    samt budget for år 2018.

4.  Valg af medlemmer til bestyrelsen og suppleanter til disse.

5.  Valg af revisorer.

6.  Forslag fra bestyrelse og medlemmer.

7.  Eventuelt.

ad.3  Regnskab er udsendt

ad.4  Følgende medlemmer er på valg:                                        

Ole Pedersen      Modtager genvalg                                                   

Lis Thomassen   Modtager genvalg                                                    

Joan Rudbæk     Modtager genvalg                                                 

Anne Mette        Nyvalg, da Anne Mette er fraflyttet.

ad.5  Jan bodin og Jens Petersen er begge på valg.               

Begge modtager genvalg

ad.6  Ingen forslag indkommet.

Vel mødt..... Bestyrelsen.

| Svar

Nyeste kommentarer

21.09 | 11:42

Test

06.09 | 11:53

Vedtægterne burde ajourføres så de stemmer overens med de offentlige myndigheder, kommune og retsinstanser. Eventuelle ændringer skal ske i næste indkaldelse.

15.05 | 15:44

godt billede ser rigtig godt ud

14.05 | 06:09

Flot, godt gjort.

21.09 | 11:42

Test

06.09 | 11:53

Vedtægterne burde ajourføres så de stemmer overens med de offentlige myndigheder, kommune og retsinstanser. Eventuelle ændringer skal ske i næste indkaldelse.

15.05 | 15:44

godt billede ser rigtig godt ud

14.05 | 06:09

Flot, godt gjort.