Vedtægter

Vedtægter

 

Vedtægter for

Grundejerforeningen Dalbygaard Af 1973

 

 

§ 1.

Foreningens navn er "Grundejerforeningen Dalbygaard"

 

Dens område er 122 grunde med tilhørende fællesareal, udstykket matr. nr. 6 a og 8 c Dalby by Sdr. Dalby sogn. Dens hjemsted er Rønnede kommune. Dens værneting er retten i St. Heddinge, og alle retssager mellem grundejerforeningen og dens medlemmer er undergivet.

 

 

§ 2.

Grundejerforeningen har til formål at renholde og vedligeholde rensningsanlæg, anlæg af kloak, el og vandforsyningsledninger, veje og stier med belysning, hegn, fællesantenneanlæg, friarealer, m.v. i det omfang dette ikke påhviler offentlige myndigheder og eller forsyningsselskaber. Grundejerforeningen har yderligere til formål, at varetage medlemmernes grundejerinteresser af enhver art, såvel indadtil som udadtil.

 

 

§ 3.

Foreningen er upolitisk. Den kan ved generalforsamlingsbeslutning tilsluttes en eventuel sammenslutning af grundejerforeninger i Rønnede kommune, ligesom den efter generalforsamlingsbeslutning kan tilsluttes en hovedorganisation af grund-ejerforeninger. Som medlem kan og skal optages grundejere, som er ejere af en grund, beliggende i foreningens område, jfr. § 1. Ophører et medlem at være ejer af en sådan grund, udtræder den pågældende af foreningen uden krav på refusion af kontingent eller udbetaling af nogen del af foreningens formue.

 

 

§ 4.

Meddelelse om ejerskifte og bopælsændring skal tilgå foreningen snarest. Medlemskabet er først effektivt, når kontinent er betalt, og at indtrædende medlem, der overtager en ejendom, hvor sælgeren er i kontingentrestance, er pligtig at udrede det skyldige beløb og får først de med medlemskabet følgende rettigheder, når dette er sket. Det samme gælder skyldige beløb vedrørende andre medlemmerne påhvilende forpligtelser.

 

 


§ 5.

Medlemmerne er med hensyn til benyttelse og bebyggelse af grundene underkaste bestemmelserne i sådanne deklarationer og servitutter, som i forbindelse med udstykningen, grundmodning eller bebyggelse med eller uden pant måtte blive krævet pålagt at det offentlige eller andre. Grundejerforeningen udøver påtaleret i det omfang, den er tillagt foreningen i servitutterne.

 

 

§ 6.

Kontingent fastsættes af den ordinære generalforsamling på grundlag af et af bestyrel-sen forelagt budget for det kommende regnskabsår.

 

 

§ 7.

Kontingent betales helårligt forud. Restancer med kontingentet og andre medlemmerne pålagte bidrag medfører, at det pågældende medlems stemmeret er suspenderet, indtil restancen og eventuelle i forbindelse med opkrævning påløbende omkostninger, herunder advokatsalær, behørigt er indbetalt.

 

 

§ 8.

Medlemmerne hæfter solidarisk én for alle og alle én for samtlige foreningens forpligtelser.

 

 

§ 9.

Bestyrelsen består af 5 medlemmer, der vælges for to år
ad gangen af den ordinære generalforsamling. Der kan af generalforsamlingen vælges op til 2 suppleanter. Hvis et bestyrelsesmedlem afgår i utide, og der ingen generalforsamlingsvalgt suppleant findes til at træde i hans sted, supplerer bestyrelsen sig selv. Genvalg kan finde sted. Bestyrelsen vælger af sin midte en formand, næstformand og kasserer. Bestyrelsen fastsætter sin forretningsorden og fører protokol over forhandlingerne og de af bestyrelsen trufne beslutninger. Protokollen underskrives af alle tilstedeværende bestyrelsesmedlemmer. Hvervet som bestyrelsesmedlem er ulønnet. Bestyrelsen kan til løsning af specielle opgaver nedsætte udvalg, der kan bestå af medlemmer uden for bestyrelsen, idet udvalgsformanden dog altid skal være at bestyrelsesmedlem.  

 

 


§ 10.

Bestyrelsen repræsenterer foreningen udadtil i enhver henseende og er kompetent til at træffe enhver beslutning, der er i overensstemmelse med vedtægterne, og som ikke er henlagt til generalforsamlingen. Bestyrelsen er berettiget til at drage omsorg for ansættelse af lønnet medhjælp til at renholde og vedligeholdelse af anlæg og berettiget til at engagere lønnet medhjælp, så som ingeniør, landinspektør, arkitekt og advokat i sager, hvor dette skønnes nødvendigt. Foreningen forpligtes af bestyrelsesformanden i forbindelse med et af bestyrelsens øvrige medlemmer.

 

 

§ 11.

Bestyrelsesmøde afholdes så ofte formanden finder det nødvendigt, eller når mindst 2 bestyrelsesmedlemmer forlanger det. Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst 3 medlemmer - heraf enten formand eller næstformand- er til stede. Formanden eller i hans fravær næstformanden - leder bestyrelsesmøderne og har i tilfælde af stemmelighed den afgørende stemme.

 

 

§ 12.

Kassereren modtager forenings indtægter og udbetaler alle af formaden anerkendte udgifter. Kassereren underskriver alle kvitteringer. Kassebeholdningen skal henstå på konto i bank eller sparekasse eller postgiro, og kontoen skal være klausuleret, således at der kun kan hæves af kassereren i forbindelse med enten formanden eller næstformand. Den kontante kassebeholdning må ikke overstige kr. 1,000,00. Forenings regnskabsår er kalenderåret. Kassereren skal have regnskabet klar til revision inden udgangen af februar måned.

 

 

§ 13.

Generalforsamlingen er foreningens højeste myndighed. Ordinær generalforsamling afholdes hvert år inden udgangen af april måned. Medlemmerne indkaldes af bestyrelsen til generalforsamling med brev med mindst 14 dages varsel.

Generalforsamlingen ledes af en dirigent, der vælges af bestyrelsen. Dirigenten må ikke være bestyrelsesmedlem eller revisor i foreningen. Indkaldelsen skal indeholde meddelelse om, hvilke emner, der vil være at behandle på generalforsamlingen.

 

 


§ 14.

Ekstraordinær generalforsamling afholdes, når bestyrelsen måtte skønne det formålstjenligt eller når medlemmer, der repræsenterer mindst 1/3 af samtlige stemmer i foreningen, fremsætter ønsker herom. Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling skal ske med samme varsel og på samme måde, som den ordinære generalforsamling og med angivelse af de til forhandling fastsatte emner. Såfremt den ekstraordinære generalforsamling indkaldes efter ønske fra medlemmerne, skal medlemmerne samtidig med begæringens fremsættelse meddele, hvilke emner der ønskes behandlet, og bestyrelsen er herefter forpligtet til senest 10 dage derefter at udsende indkaldelse til den ekstraordinære generalforsamling.

 

 

§ 15.

For den ordinære  generalforsamling skal der være følgende dagsorden:

 

1. Bestyrelsens beretning om foreningens virksomhed i det forløbne år.

2. Forelæggelse af årsregnskabet l revideret stand til godkendelse.

3. Eventuelt valg af medlemmer til bestyrelsen og suppleanter for disse.

4. Valg at 2 revisorer og 1 suppleant for disse.

5. Forslag fra bestyrelsen eller medlemmer.

6. Eventuelt.

 

Forslag fra medlemmerne må for at komme til behandling på den ordinær general-forsamling være fremsat skriftligt over for bestyrelsen senest den 1. April.

 

 

§ 16.

Hvert medlem af foreningen har på generalforsamlingen een stemme for hver grund, han ejer. Et medlem kan lade sig repræsentere ved fuldmægtig, når skriftlig fuldmagt forevises. Generalforsamlingens beslutning om ændring af nærværende vedtægter er kun gyldig, såfremt mindst halvdelen af stemmerne er repræsenteret på general-forsamlingen, og beslutningen vedtages af mindst 2/3 af de på generalforsamlingen repræsenterede stemmer. Er mindst halvdelen af stemmerne ikke repræsenteret på generalforsamlingen, men beslutningen om ændring af vedtægterne vedtages af mindst 2/3 af de på generalforsamlingen repræsenterede stemmer, indkaldes til ny generalsamling, hvor beslutningen - uanset fremmøde - gyldigt kan vedtages, når mindst 2/3 af de på generalforsamlingen repræsenterede stemmer afgives derfor. Fuldmagt til at møde på den første generalforsamling er også være gyldig for den anden generalforsamling. Andre anliggender på generalforsamlingen afgøres ved simpelt stemmeflertal.

 

 

 

 

 

§ 17.

Nuværende og fremtidige ejere af boligparcellerne inden for foreningens område er pligtige at stille bank- sparekassegaranti af størrelse % på vilkår efter bygnings-myndighedens krav til sikkerhed for de eventuelle skader, der påføres det udførte modningsanlæg inkl. fællesarealer i forbindelse med bebyggelse af de enkelte parceller. Garantien stilles overfor Rønnede kommune samtidig med udstedelse af byggetilladelse.

 

For byggetilladelse, udstedt inden 31. december 1982, andrager garantibeløbet kr. 10.000,00. Bygningsmyndigheden afgør endegyldigt og uden rekurs omfanget af ree-tablering af de skader, den enkelte garantistiller hæfter for. Ibrugtagningstilladelse kan tidligst meddeles, når retableringen har fundet sted af omfang og kvalitet efter byg-ningsmyndighedens skøn. Såfremt der er flere byggende på samme tid, afgør bygningsmyndigheden endegyldigt fordeling af skader på de implicerede bygherrer. Eventuelle regreskrav fra de enkelte boligparcellejere over for entreprenører, håndværkere, leverandører m. fl. er bygningsmyndigheden og øvrige grundejere uved-kommende.

 

Påtaleberettigede ifølge nærværende bestemmelse er Rønnede byråd og ”Grundejer-foreningen Dalbygaard".

 

 

 

Kopi af 27 April 1989

 

 

 

 

Renskrevet at bestyrelsen  januar 2002

 

Bjørn Billstrøm, Kildebakkevej 24 06.09.2011 11:53

Vedtægterne burde ajourføres så de stemmer overens med de offentlige myndigheder, kommune og retsinstanser. Eventuelle ændringer skal ske i næste indkaldelse.

| Svar

Nyeste kommentarer

21.09 | 11:42

Test

06.09 | 11:53

Vedtægterne burde ajourføres så de stemmer overens med de offentlige myndigheder, kommune og retsinstanser. Eventuelle ændringer skal ske i næste indkaldelse.

15.05 | 15:44

godt billede ser rigtig godt ud

14.05 | 06:09

Flot, godt gjort.